O Wydziale

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Opolskiego. Z chwilą wejścia w życie nowego statutu uczelni 1 października 2019 roku mamy do czynienia ze współistnieniem dwóch jednostek organizacyjnych: Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, których zadania przenikają się na wielu polach, ale sektorowo odpowiadają za odmienne przestrzenie – dydaktyczną (Wydział) oraz naukową (Instytut)

Uniwersytet Opolski posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. W Instytucie zatrudnionych jest 42 nauczycieli akademickich, w tym 15 ze stopniem doktora, 12 doktora habilitowanego oraz 6 z tytułem profesora (stan na sierpień 2022 roku)

Instytut Politologii został powołany 1 lutego 2004 roku w wyniku podziału Instytutu Nauk Społecznych, z którego wyłoniły się także Instytuty Filozofii i Socjologii. IP kontynuował badania w dyscyplinie nauki o polityce oraz kształcenie na, utworzonym w 1998 roku, kierunku politologia. Od powołania do dziś następował systematyczny rozwój naszej jednostki w obydwu obszarach działania – nauki i kształceniu. W 2006 roku rozpoczęły się studia na kierunku stosunki międzynarodowe I stopnia a w 2009 również II stopnia. Ważnym momentem naszego rozwoju był rok 2009, kiedy to uzyskaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia doktora w naukach o polityce i w konsekwencji utworzone zostały w tej dyscyplinie studia III stopnia.

Aktualnie, Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej, realizując posiadane uprawnienia, prowadzi 7 kierunków studiów dziennych:

  • Bezpieczeństwo międzynarodowe (I stopień)
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I stopień)
  • Global Studies, studia w języku angielskim (I i II stopień)
  • Politologia (I i II stopień)
  • Public Relations (I i II stopień)
  • Stosunki międzynarodowe (I i II stopień)
  • Zarządzanie publiczne (II stopień)

Posiadamy pozytywną akredytację PKA na 3 kierunkach: BM, POL i SM. Pozostałe niebawem zostaną poddane procesowi akredytacji.

Naszemu zespołowi udało się stworzyć interesującą propozycję kształcenia w oparciu o realizowane badania naukowe, współpracę z otoczeniem zewnętrznym, ale także wsłuchując się w głos studentów i absolwentów. Cały czas wdrażamy efektywne działania w obszarze badań, dydaktyki i organizacji. Kapitał rekrutacyjny z pierwszej dekady XXI wieku, umiędzynarodowienie oraz otwarcie kolejnych kierunków studiów umożliwiło ciągły rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, a także wzbogacanie naszego zespołu administracyjnego o kolejnych specjalistów. Od 2004 roku liczba zatrudnionych wzrosła trzykrotnie, a kolejne awanse pozwoliły utrzymać zastępowalność, zarówno w grupie młodych pracowników nauki, jak też w grupie samodzielnych pracowników naukowych.