Dane szczegółowe:

RODZAJ STUDIÓW: magisterskie, II stopnia
SYSTEM STUDIÓW: Tryb stacjonarny
CZAS TRWANIA: 2 lata, 4 semestry

Profil praktyczny:
1041 – liczba godzin zajęć
400 – liczba godzin praktyk zawodowych

Kierunek powstał w wyniku realizacji projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni. Wartość projektu: 9 196 705,93 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 7 750 983,76 zł

Kierunek posiada certyfikat „Studia z Przyszłością” uzyskany w 2022!

Oznacza to, że nasz kierunek:

  •  zapewnia absolwentom możliwość uzyskania wykształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy
  • realizowany jest w oparciu o nowoczesny i innowacyjny program studiów
  • prowadzony jest z udziałem kadry akademickiej posiadającej kwalifikacje adekwatne do założonych efektów uczenia się

 

Dlaczego warto studiować kierunek?

Czego uczy się na Zarządzaniu publicznym?

Każdy nasz absolwent otrzymuje zawansowaną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego zarządzania publicznego, umożliwiającego kierowanie sobą, grupą i zespołem. W ramach studiów każdy student zrealizuje program praktyk zawodowych, który trwa aż 3 semestry.

Studenci mają możliwość poznania m.in. podstaw nowoczesnego projektowania (praca projektowa). Zdobytą wiedzę teoretyczną uczą się stosować w praktyce poprzez identyfikację problemu, przygotowanie projektu, jego realizację i rozliczenie. Posiądą także umiejętności z zakresu kompetencji miękkich oraz specjalistycznych kompetencji w obsłudze projektów cyfrowych. Dowiedzą się jak zarządzać wizerunkiem oraz karierą, a także jak zarządzać w sytuacjach kryzysowych oraz w międzynarodowym środowisku.

Absolwenci kierunku Zarządzanie publiczne zdobędą kompetencje językowe z języka obcego na poziomie B2+ oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu administracji publicznej. Ponadto uzyskają umiejętności z zakresu technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania otoczenia wirtualnego do przygotowania i realizacji projektów zawodowych.

Program studiów został tak opracowany, by absolwent Zarządzania Publicznego był jak najlepiej przygotowany do podjęcia pracy w organach administracji centralnej, regionalnej i lokalnej, przedsiębiorstwach prywatnych oraz w NGO’sach.

Przykładowe przedmioty z programu studiów:

  • Społeczeństwo obywatelskie
  • Przywództwo w organizacjach
  • Polityki publiczne
  • Inteligentne zarządzanie miastem
  • Zarządzanie komunikacją
  • Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
  • Zarządzanie finansami publicznymi

dr Grzegorz Haber, Koordynator kierunku Zarządzanie publiczne (grzegorz.haber@uni.opole.pl)

Działalność studencka

Studenci kierunku Zarządzanie publiczne łączą studia z działalnością zawodową. Pracują w trakcie studiów w urzędach, prywatnym biznesie lub organizacjach pozarządowych, rozwijają własną działalność gospodarczą, a nawet pełnią służbę.

Planują i rozwijają swoje pasje i zainteresowania na różnych polach: wolontariatu, działalności z zakresu CSR oraz działaniach naukowych (koła naukowe, media studenckie).

Stwarzamy możliwości rozwoju każdemu, a pomysły i idee wyrażane przez studentów są dla nas ważnym wyznacznikiem bieżących działań. Dzięki współpracy ze Studencką Radą Wydziału realizowane są projekty mające na celu jeszcze wyższy poziom zaangażowania studentów w proces własnego i instytucjonalnego rozwoju!

​W 2022 roku kierunek został nagrodzony Laurem innowacji przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, potwierdzając tym samym znakomity wynik postępowania akredytacyjnego w kategorii najbardziej innowacyjnych kierunków studiów.

Co można robić po studiach?

Będziecie mogli już w trakcie studiów podjąć pracę, gdyż nabędziecie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, dzięki którym będziecie w stanie przezwyciężyć początkowe trudności, a także zaprojektować proces rozwoju własnej kariery zawodowej. Dzięki zajęciom i spotkaniom z praktykami zarządzania będzie w stanie rozwijać własną sieć networkingową i podjąć współpracę, by stać się cenionym na rynku pracy pracownikiem.

Będziecie w stanie zarządzać sobą, działaniami i procesami, w ujęciu indywidualnym oraz grupowym, dzięki czemu będziecie mieli ułatwiony start w sytuacji, gdy chcecie pracować w administracji publicznej i służbach, biznesie, mediach i organizacjach pozarządowych.

Nie wiecie obecnie, co chcecie robić po studiach? Nic nie szkodzi! Dzięki programowi praktyk, realizowanych przy współpracy z partnerami z wszystkich sektorów będziecie mieli możliwość „spróbowania” pracy i przekonania się, gdzie na pewno nie chcecie pracować, a w których miejscach chętnie byście zostali na stałe. Stworzymy Wam możliwość podjęcia takiego wyzwania!