STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU

Misja

Realizacja procesu dydaktycznego służącego rozwojowi osobistemu studentów oraz odpowiadającego na potrzeby rynku pracy

Cele strategiczne

  • Ugruntowanie pozycji wydziału jako lidera kształcenia regionalnych kadr samorządowych
  • Dążenie do stałego podnoszenia jakości kształcenia
  • Utworzenie kierunku anglojęzycznego odpowiadającego na potrzeby zwiększającej się z roku na rok internacjonalizacji wydziału

Kluczowe działania

  • Współpraca z otoczeniem zewnętrznym przy planowaniu oraz realizacji procesu dydaktycznego
  • Stała modernizacja bazy dydaktycznej, dostosowująca ją do zmieniających się wymogów technologicznych
  • Rozbudowa sieci współpracy dydaktycznej w ramach programów wymiany akademickiej, zarówno pracowników jak i studentów
  • Zwiększanie roli studentów – szczególnie samorządu wydziałowego oraz kół naukowych – w procesach decyzyjnych

Najważniejsze charakterystyki, potencjały i osiągnięcia

  • Realizacja unikalnego programu studiów trójstronnych Europa Master wraz z Uniwersytetami z Moguncji oraz Dijon – na bazie współpracy zapoczątkowanej w ramach Europa Master zbudowane zostało konsorcjum FORTHEM, będące sojuszem siedmiu uniwersytetów europejskich
  • Wyróżniony certyfikatem Studia z Przyszłością moduł specjalności Global Studies na kierunku politologia, wraz z dedykowanym podręcznikiem akademickim, przygotowany wraz z Fundacją HumanDoc w ramach projektu Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 

PEŁNY TEKST STRATEGII >>> Strategia rozwoju Uniwersytetu Opolskiego 2021-2027