Dane szczegółowe: 

RODZAJ STUDIÓW: podyplomowe
SYSTEM STUDIÓW: tryb niestacjonarny
FORMA ZAJĘĆ: hybrydowa (z wykorzystaniem MS_Teams)
CZAS TRWANIA: 1 rok, 2 semestry 

Profil ogólnoakademicki: 
176 – liczba godzin zajęć 
14 – liczba realizowanych przedmiotów 
4 – liczba realizowanych modułów 

O idei Zarządzania dostępnością… 

Uzasadnienie zapotrzebowania na studia podyplomowe Zarządzania dostępnością – koordynator do spraw dostępności wynika z kilku czynników, które mają istotne znaczenie dla rynku pracy, rozwoju społecznego oraz strategii rozwoju Polski oraz naszego regionu: 

 • Polityka i prawo 

Wiele państw wprowadza przepisy prawne dotyczące dostępności, które nakładają wymagania na instytucje w zakresie zapewnienia równego dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. W Polsce jest to Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Konieczność zgodności z tymi regulacjami stwarza zapotrzebowanie na specjalistów zdolnych do analizy, wdrażania i monitorowania polityk dostępności. 

 • Trendy na rynku pracy 

Popyt na specjalistów z obszaru zarządzania dostępnością dynamicznie rośnie. Wielu pracodawców poszukuje profesjonalistów, którzy potrafią skutecznie zapewniać dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w różnych obszarach, takich jak architektura, technologia, usługi i komunikacja. Absolwenci studiów podyplomowych na tym kierunku mają unikalne umiejętności, które są niezwykle wartościowe na rynku pracy.

 • Polityki horyzontalne UE – wymogi projektowe w nowej perspektywie 

Włączenie dostępności do strategii rozwoju kraju lub regionu jest coraz częstsze. Rządy i instytucje publiczne uznają, że równy dostęp do zasobów i usług jest kluczowym elementem społecznego i gospodarczego rozwoju. Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania dostępnością – koordynator do spraw dostępności mogą przyczynić się do realizacji tych wytycznych, dostarczając wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

 • Wzrastająca świadomość społeczna 

Społeczeństwo coraz bardziej uznaje znaczenie równego dostępu do produktów, usług i informacji dla osób z niepełnosprawnościami. Zwiększająca się świadomość społeczna wokół tematu dostępności wymaga specjalistów, którzy będą w stanie skutecznie zarządzać i koordynować działania na rzecz zapewnienia dostępności. 

 • Dynamiczny rozwój technologii 

Postęp technologiczny, w tym rozwój aplikacji mobilnych, struktur internetowych i innych narzędzi cyfrowych, stwarza zarówno możliwości, jak i wyzwania dla dostępności. Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania dostępnością – koordynator do spraw dostępności są wyposażeni w umiejętności techniczne i strategiczne, które umożliwiają im skuteczne radzenie sobie z tymi wyzwaniami.

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie dostępnością – koordynator do spraw dostępności są niezbędne, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na specjalistów zdolnych do skutecznego zarządzania i koordynowania działań związanych z dostępnością. Trendy na rynku pracy, rozwój technologii, potrzeby społeczne oraz strategie rozwoju kraju lub regionu wskazują na rosnące znaczenie tej dziedziny. Studia te pozwolą absolwentom zdobyć niezbędne umiejętności i wiedzę, aby skutecznie przyczyniać się do tworzenia bardziej dostępnych i inkluzywnych społeczeństw.

Dlaczego warto studiować ten kierunek?

dr Grzegorz Haber, Pełnomocnik Rektora UO ds. niepełnosprawności, Kierownik studiów Zarządzanie dostępnością ghaber@uni.opole.pl

Plan studiów zakłada kształcenie w oparciu o dwa semestry (pierwszy: listopad-luty, drugi: marzec-czerwiec) i w oparciu o cztery moduły programowe. Przedmioty wprowadzające osadzają tematykę dostępności w perspektywie zarządzania kwestiami oraz przybliżają tematykę niepełnosprawności. Moduł Organizacja i zarządzanie umożliwia nabycie wiedzy na temat procesu dostępności, jego uwarunkowań oraz umożliwi powiązanie teorii z praktyką funkcjonowania organizacji. Moduł Dostępność w praktyce, poprowadzony przez partnerów z otoczenia zewnętrznego, będzie realizował kluczowe punkty programowe dostępności: wymiar architektoniczny, komunikacyjny i cyfrowy oraz potencjalne uwarunkowania dostępu do finansowania projektów ze środków europejskich. Moduł Case study – dobre praktyki umożliwi zapoznanie się ze spojrzeniem na kwestię dostępności w perspektywie konkretnych instytucji, stanowiących interesujące punkty odniesienia z trzech sektorów: administracji publicznej, biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Harmonogram studiów: 

  Semestr I 

Nazwa przedmiotu  Forma zajęć  Forma zaliczenia  Liczba godzin  Liczba godzin online  ECTS  Grupa przedmiotów 
Zarządzanie i administracja publiczna  Warsztaty  Zal.  12  12  3  Moduł: Przedmioty wprowadzające 
Niepełnosprawność w teorii i praktyce  Warsztaty  Zal.  16  8  4  Moduł: Przedmioty wprowadzające
Zarządzanie kwestią niepełnosprawności  Warsztaty  Zal.  8  8  2  Moduł: Organizacja i zarządzanie 
Dostępność. Geneza i istota  Warsztaty  Zal.  8  8  2  Moduł: Organizacja i zarządzanie 
Dostępność architektoniczna  Warsztaty  Zal.  20  10  5  Moduł: Dostępność w praktyce 
Fundusze europejskie jako element zarządzania dostępnością  Warsztaty  Zal.  16  8  4  Moduł: Dostępność w praktyce 
SUMA (I semestr):      80  58  20   

 

   Semestr II: 

Nazwa przedmiotu  Forma zajęć  Forma zaliczenia  Liczba godzin  Liczba godzin online  ECTS  Grupa przedmiotów 
Komunikacja z osobami ze specjalnymi potrzebami  Warsztaty  Zal.  16    4  Moduł: Dostępność w praktyce 
Dostępność. Perspektywa organizacji pozarządowych  Warsztaty  Zal.  8    2  Moduł: Case study – dobre praktyki 
Dostępność. Perspektywa administracji publicznej  Warsztaty  Zal.  8    2  Moduł: Case study – dobre praktyki 
Dostępność. Perspektywa biznesowa  Warsztaty  Zal.  8    2  Moduł: Case study – dobre praktyki 
Dostępność informacyjno-komunikacyjna  Warsztaty  Zal.  12  6  3  Moduł: Dostępność w praktyce 
Dostępność cyfrowa  Warsztaty  Zal.  12  6  3  Moduł: Dostępność w praktyce 
Projektowanie uniwersalne  Warsztaty  Zal.  16  8  4  Moduł: Dostępność w praktyce 
Seminarium dyplomowe  Seminarium  Zal.  16  12  10  Moduł: Organizacja i zarządzanie 
SUMA (II semestr):      96  32  30   
 
SUMA (ogółem)      176  90  50   

Studia kończą się przygotowaniem przez Państwa projektów dyplomowych, czyli wstępnych audytów dostępności wybranych instytucji. Pod okiem promotorów-ekspertów w pracy indywidualnej lub grupowej (2-osobowej) zrealizują Państwo część procesu dostępności, która może mieć potencjalnie zastosowanie praktyczne i wdrożeniowe w miejscu zatrudnienia.  

Zwieńczeniem studiów jest publiczna obrona, w trakcie której wszyscy studenci prezentują wyniki swoich projektów dyplomowych.  

Dołącz do nas już dziś!

O naszych absolwentach… 

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie dostępnością – koordynator ds. dostępności posiada szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania dostępnością.  

Posiada umiejętności, które umożliwiają mu efektywne zarządzanie procesami dostępności w różnych obszarach, takich jak infrastruktura, nowoczesne technologie, usługi i komunikacja. Działania/zadania, które absolwent będzie potrafić wykonać:

 • Koordynowanie projektów dostępności 

Absolwent jest w stanie zarządzać projektami mającymi na celu zapewnienie dostępności dla osób z różnymi typami i rodzajami niepełnosprawności.  

 • Ocena stanu dostępności 

Absolwent posiada umiejętność przeprowadzania ocen dostępności w różnych wymiarach, takich jak budynki, strony internetowe, aplikacje mobilne i inne środowiska. Potrafi identyfikować bariery, analizować potrzeby osób z niepełnosprawnościami i proponować rozwiązania dostosowane do konkretnych sytuacji. 

 • Doradztwo i szkolenia 

Absolwent może pełnić rolę doradcy w zakresie dostępności dla organizacji i instytucji. Może opracowywać strategie dostępności, dostarczać szkolenia dla personelu oraz doradzać w zakresie polityk i procedur związanych z dostępnością. 

 • Tworzenie i wdrażanie polityk dostępności 

Absolwent jest w stanie opracować i wdrożyć polityki dostępności, które pomagają organizacjom zapewnić równy dostęp do swoich produktów, usług i informacji. Potrafi analizować przepisy prawne dotyczące dostępności i dostosowywać polityki do obowiązujących standardów. 

 • Świadomość i promocja dostępności 

Absolwent posiada umiejętność tworzenia kampanii informacyjnych i promocyjnych mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat dostępności. Potrafi komunikować się z różnymi grupami interesariuszy i angażować ich w działania związane z dostępnością. 

 • Monitorowanie i raportowanie poziomów dostępności 

Absolwent potrafi monitorować skuteczność działań dostępnościowych i przygotowywać raporty, które przedstawiają postępy, wyniki i rekomendacje nt. dostępności. Potrafi analizować dane i wyciągać wnioski mające na celu doskonalenie procesów dostępności. 

Absolwent studiów Zarządzanie dostępnością – koordynator ds. dostępności będzie mógł wykorzystać wiedzę i umiejętności uzyskane na studiach w instytucjach, które powinny wdrażać w życie zapisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.